CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

14. Kinh Niệm Phật Ba La Mật: Không dính mắc (09/12/2011)

Ấn tống
Bạn: Không có. TB: 2.3 (33 votes)
10.125 lượt nghe.
Bình luận