CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

1.2. Tuỳ tâm mà sinh tướng

Ấn tống
Bạn: Không có. TB: 5 (1 vote)
3.833 lượt nghe.
Bình luận