CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Tháo dây oan trái - Nghệ thuật chuyển hoá cảm xúc

Tab chính

Audio: 25
Mp3
Lời nói đầu
1. Chương 1. Chuyển hoá và điều phục cảm xúc tự thân
1.1. Chúng ta có thật biết về cảm xúc của mình?
1.2. Tuỳ tâm mà sinh tướng
1.3. Khổ là do đâu?
1.4. Sân hận là gì?
1.5. Vì đâu nên nỗi?
2. Chương 2. Tìm ra gốc rễ mới mong đoạn trừ
2.1. Sắc thái của cơn giận
2.2. Tại sao lại có sân hận?
2.3. Hạ nhiệt cảm xúc
2.4. Chuyển hoá từng bước một
3. Chương 3. Lắng nghe chính mình
3.1. Thay vì đè nén - hãy phóng thích
3.2. Chân không hoá cảm xúc
3.3. Hiểu cấp độ để chinh phục
3.4. Nghịch lý từ sân hận
3.5. Chuyển hoá bằng tương nhượng
4. Chương 4. Không có kẻ thù
4.1. Quán ân nghĩa
4.2. Tâm tự gieo oan trái
4.3. Buông xả cho lòng thanh thản
4.4. Gieo tâm quảng đại
4.5. Tháo dây oan trái
Thay lời kết