CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

TỔNG QUAN PHẬT GIÁO (nguyên tác tiếng Anh: "The Tree Of Enlightement" - Cây Giác Ngộ)

Tab chính

Audio: 42
Mp3
Lời Giới Thiệu - Lời Người Dịch - Lời Tác Giả
Phần 1_Nền Tảng Đạo Phật_Chương 1_Phật Giáo_Một Nhãn Quan Hiện Ðại
Chương Hai_Bối Cảnh Trước Khi Có Phật Giáo
Chương Ba_Cuộc Ðời Ðức Phật
Chương Bốn_Tứ Diệu Ðế
Chương Năm_Giới
Chương Sáu_Phát Triển Tinh Thần (Định)
Chương Bảy_Trí Tuệ (Huệ)
Chương Tám_Nghiệp
Chương Chín_Tái Sinh
Chương Mười_Lý Nhân Duyên
Chương Mười Một_Tam Tướng Pháp
Chương Mười Hai_Năm Khối Tập Hợp (Ngũ Uẩn)
Chương Mười Ba_Nguyên Tắc Căn Bản Trong Việc Thực Hành
Phần Hai_Đại Thừa_Chương Mười Bốn_Nguồn Gốc Truyền Thống Ðại Thừa
Chương Mười Lăm_Kinh Pháp Hoa
Chương Mười Sáu_Tâm Kinh
Chương Mười Bảy_Kinh Lăng Già Tâm Ấn
Chương Mười Tám_Triết Lý Của Trung Ðạo
Chương Mười Chín_Triết Lý Về Duy Tâm
Chương Hai Mươi_Sự Phát Triển Triết Học Ðại Thừa
Chương Hai Mươi Mốt_Tu Tập Phật Giáo Ðại Thừa
Phần 3_Kim Cang Thừa_Chương Hai Mươi Hai_Nguồn Gốc Kim Cang Thừa
Chương Hai Mươi Ba_Nền Tảng Triết Lý và Ðạo Lý
Chương Hai Mươi Bốn_Phương Pháp Học
Chương Hai Mươi Lăm_Thần Thoại và BiểuTượng
Chương Hai Mươi Sáu_Những Thực Hành Sơ Bộ
Chương Hai Mươi Bảy_Truyền Tâm Ấn Kim Cang Thừa
Chương Hai Mươi Tám_Tu Tập Kim Cang Thừa Phật Giáo
Phần 4_Vi Diệu Pháp_Chương Hai Mươi Chín_Nhập Môn Về Vi Diệu Pháp
Triết Lý và Tâm Lý Trong Vi Diệu Pháp
Chương Ba Mươi Mốt_Phương Pháp Học
Chương Ba Mươi Hai_Phân Tích Về Thức
Chương Ba Mươi Ba_Cõi Sắc và Cõi Vô Sắc
Chương Ba Mươi Bốn_Thức Siêu Trần
Chương Ba Mươi Lăm_Phân Tích Trạng Thái Tinh Thần
Chương Ba Mươi Sáu_Phân Tích Tiến Trình Tư Tưởng
Chương Ba Mươi Bảy_Phân Tích Về Vật Chất
Chương Ba Mươi Tám_Phân Tích Về Tính Ðiều Kiện
Chương Ba Mươi Chín_Ba Mươi Bảy Nhân Tố Giác Ngộ
Chương Bốn Mươi_Vi Diệu Pháp Trong Đời Sống Thường Nhật
Vài nét về Tác giả_Vài nét về TT Thích Tâm Quang