CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Trung Bộ (61-80)

Tab chính

Audio: 20
Mp3
Kinh Trung Bộ - 061. Kinh Giáo giới La-hầu-la ở am-bà-la
Kinh Trung Bộ - 062. Đại kinh Giáo giới La-hầu-la
Kinh Trung Bộ - 063. Tiểu kinh Malunkyaputta
Kinh Trung Bộ - 064. Đại kinh Malunkyaputta
Kinh Trung Bộ - 065. Kinh Bhaddali
Kinh Trung Bộ - 066. Kinh Ví dụ con chim cáy
Kinh Trung Bộ - 067. Kinh Catuma
Kinh Trung Bộ - 068. Kinh Nalakapana
Kinh Trung Bộ - 069. Kinh Gulissani
Kinh Trung Bộ - 070. Kinh Kitagiri
Kinh Trung Bộ - 071. Kinh Vacchagotta về tam minh
Kinh Trung Bộ - 072. Kinh Vacchagotta về lửa
Kinh Trung Bộ - 073. Đại kinh Vacchagotta
Kinh Trung Bộ - 074. Kinh Trường Trảo
Kinh Trung Bộ - 075. Kinh Magantiya
Kinh Trung Bộ - 076. Kinh Sandaka
Kinh Trung Bộ - 077. Kinh Mahakuludayi
Kinh Trung Bộ - 078. Kinh Samanamandika
Kinh Trung Bộ - 079. Tiểu kinh Sakuludayi
Kinh Trung Bộ - 080. Kinh Vekhanassa

Videos

Video mới nhất

Mô tả l Triết học ngôn ngữ Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 4/10/2021.
Quy chiếu l Triết học ngôn ngữ Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 29/9/2021.
Logic và đàm thoại l Triết học ngôn ngữ Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 29/9/2021.
Điều kiện hành vi phát biểu l Triết học ngôn ngữ Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 27/9/2021.
Hành vi phát biểu l Triết học ngôn ngữ học Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 27/9/2021.
Các học thuyết chân lý l Triết học ngôn ngữ Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 22/9/2021.
TT. Nhật Từ chia sẻ về cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp của ca sĩ Phi Nhung
TT. Thích Nhật Từ chia sẻ trong lễ tưởng niệm ca sĩ Phi Nhung, tại Chùa Giác Ngộ, tối 28/9/2021.
Chân lý l Triết học ngôn ngữ Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 22/9/2021.