CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Trung Bộ (121-140)

Tab chính

Audio: 20
Mp3
Kinh Trung Bộ - 121. Kinh Tiểu không
Kinh Trung Bộ - 122. Kinh Đại không
Kinh Trung Bộ - 123. Kinh Hy hữu vị tằng hữu pháp
Kinh Trung Bộ - 124. Kinh Bạc-câu-la
Kinh Trung Bộ - 125. Kinh Điều ngự địa
Kinh Trung Bộ - 126. Kinh Phù-di
Kinh Trung Bộ - 127. Kinh A-na-luật
Kinh Trung Bộ - 128. Kinh Tùy phiền não
Kinh Trung Bộ - 129. Kinh Hiền ngu
Kinh Trung Bộ - 130. Kinh Thiên sứ
Kinh Trung Bộ - 131. Kinh Nhất dạ hiền giả
Kinh Trung Bộ - 132. Kinh A-nan nhất dạ hiền giả
Kinh Trung Bộ - 133. Kinh Đại Ca-chiên-diên nhất dạ hiền giả
Kinh Trung Bộ - 134. Kinh Lomasakangiya nhất dạ hiền giả
Kinh Trung Bộ - 135. Tiểu kinh Nghiệp phân biệt
Kinh Trung Bộ - 136. Đại kinh Nghiệp phân biệt
Kinh Trung Bộ - 137. Kinh Phân biệt sáu xứ
Kinh Trung Bộ - 138. Kinh Tổng thuyết và biệt thuyết
Kinh Trung Bộ - 139. Kinh Vô tránh phân biệt
Kinh Trung Bộ - 140. Kinh Giới phân biệt

Videos

Video mới nhất

Mô tả l Triết học ngôn ngữ Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 4/10/2021.
Quy chiếu l Triết học ngôn ngữ Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 29/9/2021.
Logic và đàm thoại l Triết học ngôn ngữ Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 29/9/2021.
Điều kiện hành vi phát biểu l Triết học ngôn ngữ Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 27/9/2021.
Hành vi phát biểu l Triết học ngôn ngữ học Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 27/9/2021.
Các học thuyết chân lý l Triết học ngôn ngữ Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 22/9/2021.
TT. Nhật Từ chia sẻ về cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp của ca sĩ Phi Nhung
TT. Thích Nhật Từ chia sẻ trong lễ tưởng niệm ca sĩ Phi Nhung, tại Chùa Giác Ngộ, tối 28/9/2021.
Chân lý l Triết học ngôn ngữ Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 22/9/2021.